Peb Pab Txhua Tus Neeg hauv Minnesota Kom Tau Txais Kev Muaj Vaj Tse Nyob Ruaj Khov

Thaum koj yuav ib lub tsev thiab nyob hauv lub tsev ntev mus, nws yuav pab koj nce nqi rau lub tsev thiab tsim kom koj muaj nyiab hauv lub tsev.

Lub koom haum Minnesota Homeownership Center muaj keb pab pub dawb nrhiav cov neeg los pab koj tsim tswv yim mus yuav tsev thiab thaum lub sij hawm nyuaj, them tsis tau nqi tsev, lub koom haum muaj keb pab.

Peb hais lus Hmoob.

Txij li xyoo 1993, lub koom haum Minnesota Homeownership Center tau pab ntau dua ntawm 100,000 cov tsev neeg los yuav tsev thiab pab kom txhob uas tsev poob rau foreclosure.

Puas xav tau kev pab nrhiav kev txhawb nqa uas koj xav tau? Puas muaj lus nug? Tsis txhob xav dab tsi ntau hu rau peb tau ntawm tus xov tooj los sis daim foos hauv qab no.

Man and Woman Talking by a Laptop

Tam sim no tsis muaj hoob kawm yuav tsev ua lus Hmoob.

Thov tham nrog tus (Advisor) tus neeg pab koj tsim tswv yim mus yuav tsev.

Nrhiav tus neeg pab koj tsim tswv yim mus yuav tsev